Nawigacja

Wydarzenia

I Spotkanie krajowe – Warszawa

 • Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych
  Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych
 • Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych
  Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych
 • Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych
  Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych
 • Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych
  Prezentacja różnych zagrożeń oraz technik obronnych

W dniach 23 – 24 sierpnia 2018 roku Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało dwudniowe konsultacyjne spotkanie krajowe w formule warsztatów z przedstawicielami administracji publicznej.

Spotkanie poświęcone było trybowi postępowania z cudzoziemcami ubiegającymi się o legalizację pobytu na terytorium RP oraz związanymi z tym faktem zagrożeniami, w tym również wyzwaniom i potrzebom wynikającym z profilaktyki i prewencji terrorystycznej w nowym środowisku prawnym.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • obowiązujący w Polsce system prawny w kontekście pobytu cudzoziemców w RP, ze zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne;
 • model współpracy między podmiotami administracji publicznej zaangażowanymi w politykę migracyjną, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i nowych płaszczyzn współdziałania;
 • zagrożenia terrorystyczne w kontekście nowych obszarów działań antyterrorystycznych w administracji publicznej;
 • wymianę informacji między podmiotami administracji publicznej zaangażowanymi w sprawy cudzoziemców;
 • działania antyterrorystyczne w nowym środowisku prawnym, z uwzględnieniem zadań własnych i przebiegu interwencji w administracji publicznej.

Drugiego dnia spotkania zaprezentowano:

 • kluczowe wyzwania oraz zagrożenia związane z napływem do Polski obcokrajowców m.in. z regionów podwyższonego ryzyka terrorystycznego;
 • rekomendacje i prezentacja rozwiązań oraz uwagi w kontekście pożądanego systemu prewencji terrorystycznej.

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciele MSWiA: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Departament Porządku Publicznego;
 • przedstawiciel Straży Granicznej, Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG;
 • przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
 • przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie: Departament Pomocy Socjalnej, Departament Postępowań Uchodźczych, Departament Legalizacji i Pobytu;
 • pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
 • przedstawiciele Ośrodków dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej, Białej Podlaskiej i Lininie;
 • ekspert z Collegium Civitas.

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry