Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Banku Gospodarstwa Krajowego

W czerwcu i lipcu 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenia z zakresu prewencji terrorystycznej dla Członków Zarządu i Kierowników jednostek organizacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)Zakres zadań dedykowanych tej instytucji determinuje konieczność współdziałania jednostek organizacyjnych ABW i BGK, plasując wspomniany Bank w gronie strategicznych podmiotów na terytorium RP, z punktu widzenia przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

Podczas szkolenia poruszono kwestie bieżącego poziomu narażenia Polski na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne oraz zwrócono uwagę na stałe ryzyko związane z terroryzmem, jako zjawiskiem o charakterze globalnym. Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, podkreślono znaczenie zabezpieczenia antyterrorystycznego obiektów administracji publicznej. Podczas szkolenia zwrócono również uwagę na zagrożenia i zagadnienia wynikające z prób zdobywania wrażliwych informacji przez organizacje terrorystyczne oraz zapoznano uczestników z mechanizmami ich ochrony i zapobiegania ujawnianiu osobom niepożądanym.

Szkolenie dla przedstawicieli BGK jest kolejną inicjatywą CPT ABW na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej przedstawicieli polskiej administracji publicznej, w szczególności wśród pracowników sektora finansowego o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Wobec wspólnoty celów i konieczności wzajemnego poszerzania wiedzy z przypisanych CPT ABW i BGK zakresów podmiotowych współpraca szkoleniowa pomiędzy instytucjami będzie kontynuowana.

Opcje strony

do góry