Nawigacja

Aktualności

Przeciwdziałanie radykalizacji w wymiarze europejskim

29 kwietnia br. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Właściwe organy państw członkowskich będą mogły wydawać dostawcom usług hostingowych nakazy, obligujące do usunięcia treści terrorystycznych lub uniemożliwienia dostępu do nich we wszystkich państwach wspólnoty. Platformy internetowe będą musiały wykonać nakaz w ciągu godziny. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do wszystkich dostawców oferujących usługi na terenie UE, bez względu na to czy główna siedziba dostawcy znajduje się w jednym z państw członkowskich. Dostawcy usług hostingowych narażeni na treści terrorystyczne będą musieli wprowadzić środki, w celu przeciwdziałania niewłaściwemu wykorzystywaniu platform i ochrony przed rozpowszechnianiem ww. treści. Decyzja co do wyboru środków pozostanie w gestii dostawcy usług hostingowych.

Rozporządzenie zawiera również definicję treści terrorystycznych i jasno określa jej zakres w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych. Zakłada również skuteczne środki odwoławcze zarówno dla dostawców treści, jak i dostawców usług, by mogli złożyć skargę, jeśli dane treści zostały usunięte. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 7 czerwca 2022 r.

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/preventing-radicalisation/

Opcje strony

do góry