Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenia administracji publicznej

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW w ramach projektu (POWR.04.03.00-IP.07-00-002/18) prowadzi cykl szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej dla funkcjonariuszy oraz urzędników administracji publicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenia zostają zawieszone od dnia 19.10.2020 r. Szkolenia zostaną wznowione w formie online.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, szkoląc pracowników administracji publicznej, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Polsce”

Formularz dla uczestników szkoleń

Szanowni Państwo,

wytypowani uczestnicy szkoleń organizowanych przez CPT ABW są zobowiązani do przesłania wypełnionego formularza na adres mailowy: kontakt.cpt@abw.gov.pl

 • formularz należy wypełnić odręcznie
 • w formie zdjęcia lub skanu przesłać e-mailem najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem
 • wersję papierową formularza należy dostarczyć osobiście na szkolenie
 • przesłanie wypełnionego formularza wiąże się z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniu

Wszelkie pytania związane z formularzem i szkoleniem prosimy kierować na adres mailowy: kontakt.cpt@abw.gov.pl, lub telefonicznie: 22 58 59 475

Formularz można pobrać klikając w plik na dole strony.

 

Informacje o szkoleniach

 • Każde, dwudniowe szkolenie składa się z wykładów oraz zajęć praktycznych, podczas których omawiane są rekomendowane zachowania w trakcie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, podstawy cyber-bezpieczeństwa, procedury przedmedyczne, identyfikatory radykalizacji oraz środki zabezpieczenia budynków administracji publicznej.
 • Program szkoleń CPT ABW został opracowany podczas wielu, krajowych spotkań eksperckich oraz wielostronnej współpracy z zagranicznymi służbami specjalnymi, która jest realizowana przez Centrum, w szczególności z Chorwacką Służbą Bezpieczeństwa (SOA).
 • Szkolenia odbywają się na terenie Warszawy. Uczestnikom spoza Warszawy przysługuje nocleg zapewniony przez Organizatora (CPT ABW).
 • Lokalizacja każdego szkolenia będzie przekazywana Uczestnikom w momencie zakwalifikowania po pozytywnym rozpatrzeniu formularza zgłoszeniowego.
 • Na szkolenie należy kierować pracowników i funkcjonariuszy z zachowaniem zasady wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

 • Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kryteria wyboru uczestników szkolenia

 • Zatrudnienie w instytucji takiej jak: MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Pracy, Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Marszałkowska, Instytut Pamięci Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Wojewódzki, właściwe organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta bądź wyznaczone przez niego osoby).
 • Posiadanie bezpośredniego kontaktu z osobami z grup ryzyka lub odpowiadanie za przygotowanie takich osób do wykonywania obowiązków służbowych.
 • Posiadanie umowy o pracę lub stosunku mianowania, powołania lub wyboru.
 • Przesłania w odpowiednim terminie zgłoszenia w wersji elektronicznej.
 • Akceptacji Regulaminu udziału w szkoleniach stacjonarnych.
 • Dostarczenie najpóźniej w dniu szkolenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Opcje strony

do góry